Pro investory


Nabídka dluhopisů se řídí investiční strategií skupiny
Máte-li zájem o aktuálně nabízenou emisi dluhopisů, kontaktujte svého investiční konzultanta z poradenské sítě DRFG.

Dluhopisy DRFG | Telco

Dne 21.08.2018 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2018/099690/CNB/570, S-Sp-2018/00043/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Telco Financial Management a.s., IČO 07029969 základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2018, s dobou trvání 10 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč, ve znění předloženém České národní bance dne 17.08.2018. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 06.09.2018.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt včetně finančních výkazů společnosti DRFG Telco Financial Management a.s. naleznete ke stažení zde:

Dne 14.09.2018 přijala společnost DRFG Telco Financial Management a.s. k základnímu prospektu čtyři Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

Dne 14.01.2019 přijala společnost DRFG Telco Financial Management a.s. k základnímu prospektu tři Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

Dne 15.03.2019 ukončila společnost DRFG Telco Financial Management a.s. veřejnou nabídku dluhopisů:

DRFG Telco I.18 – 2018-2021, 4,5 %

DRFG Telco II.18 – 2018-2023, 5,5 %

DRFG Telco III.18 – 2018-2025, 6,5 %

DRFG Telco IV.18 – 2018-2025, 7,0 %

 

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů naleznete ke stažení zde:

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Telco I.18

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Telco II.18

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Telco III.18

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Telco IV.18

Oznámení změn u emitenta DRFG Telco Financial Management a.s.

Emitent DRFG Telco Financial Management a.s. tímto investorům oznamuje následující změny:

  1. Změna vlastnické struktury:

Mateřská společnost DRFG a.s. již není ve vlastnictví jediného akcionáře, pana Davida Rusňáka. Společnost DRFG a.s. má aktuálně dva akcionáře:

  • pana Davida Rusňáka, který vlastní akcie odpovídající 65% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu a
  • společnost PVF Invest, s.r.o., se sídlem Hellichova 632/11a, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 041 43 795, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 242867, která vlastní akcie odpovídající 35% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu.
  1. Změna statutárního ředitele společnosti DRFG Telco Financial Management a.s.:

Statutárním ředitelem společnosti je pan Roman Řezníček, dat. nar. 13. června 1977, bytem č.p. 326, 687 74 Starý Hrozenkov

  1. Finanční informace:

Emitent vyhotovil auditovanou účetní závěrku ke dni 31.12.2018, kterou naleznete ke stažení zde:

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů emitenta DRFG Telco Financial Management a.s.

Dne 30.04.2019 ukončila společnost DRFG Telco Financial Management a.s. veřejnou nabídku dluhopisů:

DRFG Telco V.19 – 2019-2022, 4,5 %

DRFG Telco VI.19 – 2019-2024, 5,5 %

DRFG Telco VII.19 – 2019-2026, 6,5 %

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů naleznete ke stažení zde:

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Telco V.19

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Telco VI.19

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Telco VII.19

Emitent v současné době nepřipravuje další emise dluhopisů dle platného prospektu.

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde.